มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์

เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ การดลและโมเมนตัม
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญเรื่องการดลและโมเมนตัม และการชนของวัตถุ มีแบบฝึกหัดท้ายของแต่ละเรื่อง และมีแบบทดสอบ พร้อมกับเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สรุปสาระสำคัญเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีแบบฝึกหัดท้ายของแต่ละเรื่อง และมีแบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้าท้ายเล่ม พร้อมกับเฉลยแยกเล่ม ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปอ่านและฝึกทำแบบฝึกห...
 
ราคาปกติ : 59 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ สมดุลกล
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เเบื้่องต้นเกี่่ยวกับแรง สมดุลกล โมเมนต์ เสถียรภาพของสมดุล สรุปสาระสำคัญเรื่องสมดุลกล มีแบบฝึกหัดไว้ท้ายของแต่ละบทและแบบทดสอบสมดุลกลท้ายเล่ม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนฟิสิกส์ให้เก่งได้ด้วยตนเอง ...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: FOCUS ฟิสิกส์ ม.ปลาย
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสูตรที่ใช้ในการคำนวณ รวมไปถึงแนวข้อสอบปีก่อนๆ แยกตามหัวข้อเอาไว้เพื่อให้ง่ายแก่การอ่านทบทวนและฝึกฝนก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง......
 
ราคาปกติ : 255 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: พิชิตข้อสอบสบายๆ ใน 3 วัน ฟิสิกส์
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม แต่เรียงลำดับตามบทที่มีความถี่ในการออกข้อสอบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด แต่ละบทประกอบด้วยสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญที่นิยมออกข้อสอบในบทนั้น ตามด้ัวยตัวอย่างโจทย์พร้อมเฉลยแนวคิดในก...
 
ราคาปกติ : 159 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/7    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :