มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา

เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา พันธุศาสตร์
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้่อหาประกอบด้วย การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบพันธุศาสตร์ท้ายเล่ม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนชีววิทยาให้เก่งได้ด้วย่ตนเอง ด้วยการนำไปอ่านและทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ร...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช
โดย: วีระ อินศรี
 
ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธู์พืช การตอบสนองของพืช ในแต่ละบทมีแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัยไว้ให้ลองทำ และแบบทดสอบการดำรงชีวิตของพืชไว้ท้ายเล่ม พร้อมเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้อหาประกอบด้วยการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมของสัตว์ มีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัยท้ายของแต่ละบท มีแบบทดสอบไว้ท้ายเล่ม และมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้อหาประกอบด้วยระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ มีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัยท้ายของแต่ละบท ะมีแบบทดสอบไว้ท้ายเล่ม และมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง...
 
ราคาปกติ : 115 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้อหาประกอบด้วยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัยท้ายของแต่ละบท มีแบบทดสอบไว้ท้ายเล่ม และมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง ...
 
ราคาปกติ : 95 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :