มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา

เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้่อหาประกอบด้วย ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กำเนิดของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบความหลากกลายทางชีวภาพท้ายเล่ม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนชีววิทยาให้เก่งได้ด้วย่ตนเอง ...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา นิเวศวิทยา
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้่อหาประกอบด้วย ระบบนิเวศ ประชากร และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบ...
 
ราคาปกติ : 120 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา วิวัฒนาการ
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้่อหาประกอบด้วย หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล การกำเนินของสปีชีส์ และวิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบ...
 
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา พันธุศาสตร์
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้่อหาประกอบด้วย การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบพันธุศาสตร์ท้ายเล่ม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนชีววิทยาให้เก่งได้ด้วย่ตนเอง ด้วยการนำไปอ่านและทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ร...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช
โดย: วีระ อินศรี
 
ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธู์พืช การตอบสนองของพืช ในแต่ละบทมีแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัยไว้ให้ลองทำ และแบบทดสอบการดำรงชีวิตของพืชไว้ท้ายเล่ม พร้อมเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/2    1  ,    2  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :