เสริมความรู้-สังคมศึกษา

เรื่อง: หน้าที่พลเมือง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วย การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฏระเบียบ หน้าที่ ในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามวิถีประชาธิปไตย พลเมืองดีของสังคมไทย ในแต่ละเรื่องประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิดและแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบการเมืองการป...
 
ราคาปกติ : 69 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หน้าที่พลเมือง การเมืองการปกครองของไทย
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วย วิวัฒนาการการปกครองของไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริหารราชการแผ่นดินของไทย การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในแต่ละเรื่องประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิดและแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบการเมื...
 
ราคาปกติ : 90 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หน้าที่พลเมือง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วยกฎหมายและความสำคัญของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน และกฎหมายอืนที่สำคัญ ในแต่ละเรื่องมีกิจกรรมพัฒนาการเรรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิดและแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบกฎหมายในชีวิตประจำวันไว้ท้ายเล่ม มีเฉล...
 
ราคาปกติ : 90 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ มารยาทไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ของไทย และภูมิปัญญาไทย แต่ละเรื่องมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิด และแบบทดสอบ ในท้ายเล่มมีแบบทดสอบวัฒนธรรมไทย 100 ข้อ พร้อมเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 65 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เซียนภูมิภาคของไทย
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
สรุปเข้มเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ ลักษณะเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสิ่่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่ง เหมาะสำหรับเสริมความรุู้สำหรับบุคคลทั่วไป และเหมาะกับนักเในการเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด...
 
ราคาปกติ : 52 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/7    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :