เสริมความรู้-สังคมศึกษา

เรื่อง: ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ เล่มที่ 4
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์
การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไ...
 
ราคาปกติ : 79 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เล่มที่ 1
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาประกอบด้วย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัย
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของสมั...
 
ราคาปกติ : 75 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หน้าที่พลเมือง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วย การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฏระเบียบ หน้าที่ ในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามวิถีประชาธิปไตย พลเมืองดีของสังคมไทย ในแต่ละเรื่องประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิดและแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบการเมืองการป...
 
ราคาปกติ : 69 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หน้าที่พลเมือง การเมืองการปกครองของไทย
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วย วิวัฒนาการการปกครองของไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริหารราชการแผ่นดินของไทย การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในแต่ละเรื่องประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิดและแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบการเมื...
 
ราคาปกติ : 90 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หน้าที่พลเมือง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ประกอบด้วยกฎหมายและความสำคัญของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน และกฎหมายอืนที่สำคัญ ในแต่ละเรื่องมีกิจกรรมพัฒนาการเรรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการคิดและแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบกฎหมายในชีวิตประจำวันไว้ท้ายเล่ม มีเฉล...
 
ราคาปกติ : 90 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/7    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-ชุดเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชุดเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :