สพฐ.รับลูกนายกฯ ตรวจสอบแยกหนังสือ-แบบฝึกหัด คนละเล่ม

 
สพฐ.รับลูกนายกฯ เตรียมสำรวจหนังสือเรียนว่ามีวิชาใดแทรกแบบฝึกหัดไว้บ้าง เบื้องต้นยืนยันว่าในส่วนที่องค์การค้าฯ จัดพิมพ์ไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่จะพบในส่วนที่เอกชนพิมพ์จำหน่าย ระบุเร็วๆนี้จะเชิญสำนักพิมพ์ทำความเข้าใจและดำเนินการปรับเปลี่ยน พร้อมเจรจาให้คุมราคาเพื่อไม่เป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง วันนี้ (2 มิ.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563) ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และด้านปฏิรูประบบบริหารจัดการ โดยยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค.2558 - มีนาคม 2559 คือ 1.การออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนแจกลูกสะกดคำจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการจัดสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส และการจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเยนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 3.การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้น เช่น จัดระบบเทียบระดับ จัดทำความร่วมมือกับประเทศอังกฤษและบริติสเคาท์ซิล 4.การผลิตและพัฒนาครู จัดอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ด้วยทักษะ 5.ยกระดับการศึกษาทางไกล และ 6.การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558-2563 ได้แก่ การปฎิรูปการเรียนการสอน ปฎิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และการปฎิรูประบบบริหารจัดการ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดว่าควรแยกออกจากกัน เพื่อให้เด็กได้ทำแบบฝึกหัดขีดเขียนได้อย่างเต็มที่นั้น เรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปฎิรูปหลักสูตรตำรา/หนังสือเรียน ซึ่ง สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจและเห็นด้วยกับแนวคิดของนายกฯ เบื้องต้นที่ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า หน่วยงานที่จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือเรียนแบบฝึกหัดมีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในส่วนแบบเรียนในกลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นั้นมี สพฐ.และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจ้างองค์การค้าของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)จัดพิมพ์และจำหน่ายนั้นจะเป็นเพียงหนังสือเรียนไม่มีแบบฝึกหัดรวมอยู่ “ยืนยันว่าหนังสือเรียนของ สพฐ.ได้แยกเนื้อหาและแบบฝึกหัดออกเป็นคนละเล่ม หรือหากจะมีเป็นการสรุปบทเรียนก็จะอยู่ในท้ายเล่มเท่านั้น ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ผมก็จะประชุมกันภายในเพื่อสำรวจหนังสือเรียนว่ามีของเราว่ามีเล่มใดหรือไม่ที่มีแบบฝึกหัดแทรกอยู่ หากมีก็จะดำเนินการแยกออกแต่หากไม่มีก็จะทำหนังสือชี้แจงต่อไป ขณะเดียวกัน เท่าที่ได้รับรายงานจะพบว่าหนังสือที่รวมเนื้อหาและแบบฝึกหัดเข้าด้วยกันจะมาจากสำนักพิมพ์เอกชน เพราะฉะนั้น เร็วๆนี้ก็จะเชิญทางสำนักพิมพ์เอกชนมาประชุมทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้พิมพ์เป็นหนังเรียนที่มีเฉพาะเนื้อหา และแบบเรียนเฉพาะทำแบบฝึกหัด ขณะเดียวกัน ต้องหารือในรายละเอียดด้วยว่าถ้ามีการแยกพิมพ์แล้วจำเป็นต้องคุมราคาไม่ให้สูงไปกว่าเดิมเพื่อไม่เป็นการผลักภาระไปให้ผู้ปกครอง”นายกมล กล่าว ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :