"ชัยพฤกษ์" ปลื้มเพิ่มยอดเด็กอาชีวะได้สำเร็จ

 
เลขาธิการ กอศ. เผยยอดรับเด็กอาชีวะปี 58สูงกว่าเป้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.04 ขณะวิชาอุตสาหกรรม ได้รับความสนใจสมัครมากที่สุด ชี้เด็กเพิ่ม เพราะนโยบายรัฐบาล ตั้งเป้าปี 59เพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสัดส่วน 50:50 วันนี้(16 มิ.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนของนักศึกษา พบว่า มีผู้สมัครระดับ ปวช. 202,410 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 176,538 คน สูงกว่าเป้า 25,872 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 ขณะที่ปีการศึกษา 2557 มีผู้สมัคร160,590 คน สรุปว่า ปีนี้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 41,820 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04 โดยจำนวนนี้ยังไม่รวม ปวช.ระบบทวิศึกษาที่มีผู้สมัครเรียนอีก 31,405 คนด้วย เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเภทวิชาที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรม และเกษตรกรรม ส่วนระดับ ปวส. ตั้งเป้าไว้ 121,471 คน มีผู้สมัคร 112,064 คน ต่ำกว่าเป้า 9,407 คน แต่เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ที่มีผู้สมัครเรียน 103,301 คน ก็ถือว่าผู้สมัครเรียน ปวส.ปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว 8,763 คน “ปัจจัยที่ส่งผลให้ สอศ.สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาได้สำเร็จนั้น มาจากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ สอศ. ที่เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียนอาชีวะว่าเป็นอาชีวะสร้างชาติ และการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นถึงประโยชน์จากการเรียนสายอาชีพที่จบมาแล้วมีงานทำ รายได้ดี ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย อาทิ การจัดระบบทวิภาคี ทวิศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ.อศ.)”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2559 สอศ.ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ในสัดส่วน 50:50 ซึ่งเชื่อว่าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ จะยิ่งเป็นช่องทาให้คนมาเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้น. ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :